Dagelijks maken onze Placemakers van gewone plaatsen 'Places that Work, Think & Give: in orde, gastvrij en persoonlijk. Dit is onze passie, onze kracht en onze expertise. Dat lukt alleen als wij de verantwoordelijkheid nemen voor onze mensen, de samenleving en alles wat leeft op onze planeet. Dat is wat ons motiveert en aanzet om te blijven verbeteren. Daarom stelt ISS mens en planeet centraal in de bedrijfsvoering.

Ecologisch beleid

Ambitie

ISS heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 wereldwijd Net Zero te zijn, full scope. Deze toekomstvisie is in Nederland verder uitgewerkt naar een strategisch plan tot 2026, waarin ISS 50% minder CO2 wil uitstoten in scope 1 en 2, 15% minder CO2 wil uitstoten in scope 3 en 10% minder afval wil creëren ten opzichte van 2019.

Op basis van analyses en inzichten zijn interventies opgesteld, waarmee ISS de doelstellingen voor een mooiere en schonere planeet wil behalen.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder wordt gebruikt om de CO2-uitstoot van ISS te inzichtelijk te maken en te verlagen.

 • Scope 1 & 2: in kaart brengen van gas-, elektriciteits- en brandstofgebruik.
 • Scope 3: spend based analysis aan de hand van berekende emissiefactoren uit verschillende databases en directe bronnen.

Voor scope 1, 2 en 3 heeft een onafhankelijke auditor de cijfers en het verbeterplan beoordeeld. Op basis van deze audit is in augustus 2022 het CO2-prestatieladdercertificaat niveau 5 toegekend. Op deze manier werkt ISS stap voor stap door om met een eerlijk en efficiënt plan het toekomstdoel Net Zero te behalen.

In 2022 H1 zijn er mooie resultaten en stappen gezet. Zo zijn 95% van de bestelde leaseauto’s voor het wagenpark elektrisch of hybride (scope 1). Ook zijn de eerste voorzichtige resultaten zichtbaar voor het verlagen van CO2 in scope 3. In koffieautomaten op het hoofdkantoor is getest of havermelkpoeder een manier kan zijn om het aantal kilo koemelkpoeder te verlagen. Op basis van de huidige resultaten is besloten om het aantal machines met havermelk uit te breiden. Bij alle Food-locaties van ISS wordt gewerkt aan de eiwittransitie. Hiervoor zijn centraal 150 nieuwe plantbased recepten ontwikkeld, en worden er workshops en themaweken gehouden met steeds meer plantaardige recepten. Deze ontwikkeling heeft vorm gekregen in de tweede helft van 2022 en wordt de komende jaren verder vormgegeven. Naast CO2-verlaging is voedselverspilling een belangrijk onderdeel van de ingezette interventies. Het meten van het aantal kilo's voedselverspilling is de eerste stap in het verminderen van voedselverspilling in onze keukens. Ook is de samenwerking met Too Good To Go belangrijk voor het redden van voedsel. Het doel is niet om een maximaal aantal magic boxen te verkopen. Het gaat er ISS om om op steeds meer locaties eten te redden van de afvalbak met behulp van Too Good To Go. Tot slot zijn er pilots gedaan om oplossingen te vinden voor de SUP-wet koffiebekers en het verlagen van plastic afval door herbruikbare vuilniszakken.

Resultaten interventies H1-2022

CO2-uitstoot inzichtelijk

In de eerste helft van 2022 was de totale CO2-uitstoot in scope 1 en 2 van ISS Nederland 608 ton kilo. Hierbij is gekeken naar het brandstofgebruik van het wagenpark en naar gas- en elektragebruik. Dit is 48.5% van de uitstoot van het hele jaar 2021.

In diezelfde periode was de totale CO22-uitstoot in scope 3 van ISS Nederland 21.194 ton kilo. Hierbij is gekeken naar de ingekochte goederen en diensten. De totale CO2-uitstoot is gebaseerd op 90% berekende emissiefactoren. Scope 3 is verantwoordelijk voor 97% van de totale uitstoot van ISS in Nederland in de eerste helft van 2022. Ten opzichte van het basisjaar 2019 steeg de CO2-uitstoot in scope 3 in de eerste helft van 2022 met 21% – uitgaande van een evenredige verdeling van CO2-uitstoot over het gehele jaar. Dit wordt veroorzaakt door de toename van (productie-)afval.

Tabel CO2 emissie scope 1-2-3

De CO2-uitstoot van ‘ingekochte goederen en diensten’ in het eerste half jaar van 2022 is gelijk aan 37% van het hele jaar 2019. Met de geplande vermindering meegerekend ligt ISS op koers om het doel voor scope 3 ‘ingekochte goederen en diensten’ te halen. Wel is dit een inschatting, omdat een halfjaar 2022 vergeleken wordt met een heel jaar 2019. Daarbij is aangenomen dat de uitstoot evenredig verdeeld is over het hele jaar. De voornaamste reden van deze daling kan gerelateerd worden aan corona in 2020 en 2021 en hybride werken.

De grootste categorie bij ‘ingekochte goederen en diensten’ is food & beverage (45%). Deze categorie is daarom een van de prioriteiten in het duurzaamheidsbeleid van ISS met de interventies op voedselverspilling en de eiwittransitie. Ook seizoensrecepten en duurzaam inkopen maken onderdeel uit van de verduurzaming.

Verdeling CO2 uitstoot scope 3

Vergelijking CO2-uitstoot ISS

De totale CO2-uitstoot van ISS Nederland in de eerste helft van 2022 is te vergelijken met 1,09 miljoen bomen die een jaar lang groeien. Dat zijn 1.100 voetbalvelden vol bomen.

CO2-uitstoot in bomen

Beleid

Om de CO2-uitstoot in scope 1 en 2 met 50% te verlagen in 2025 ten opzichte van 2019 breiden we het aantal interventies verder uit:

 1. Duurzaam mobiliteitsplan, waarbij een elektronisch wagenpark en anders reizen centraal staat. Dit plan zal voor 78% bijdragen aan de totale reductie.
 2. Transitie naar groene energie. Dit is goed voor 4% van de totale reductie.
 3. Nieuwe werken, waarbij wordt ingezet op hybride en flexibele uren werken. Dit is goed voor 10% van de totale reductie.
 4. Duurzaam business travel plan. Dit is goed voor 8% van de totale reductie.

Om in 2025 de CO2-uitstoot in scope 3 te verlagen met 15% en het restafval met 10% te verlagen ten opzichte van 2019 worden de verschillende interventies verder uitgerold:

 1. Voedselverspilling. Gemiddeld wordt er in Nederlandse catering 10% van het voedsel verspild. Dit wordt veroorzaakt door het scheef lopen van inkopen, accuratesse van het voorraadsysteem, overmatig gereed product en (soms) beperkt inzicht in klantwensen. Daarom werkt ISS samen met partners:
  1. Winnow
  2. To Good To Go
 2. Duurzaam eten en drinken. Een groot deel van onze CO2-uitstoot zit in eten en drinken. Daarom werkt ISS aan een ruimer plantaardig aanbod en een aanbod dat beter past bij het seizoen. Daarnaast heeft ISS het Cool Food Pledge ondertekend. ISS zet zich daarbij in om duurzaam in te kopen. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan gecertificeerde palmolie, vrije-uitloopeieren en gecertificeerde vis.
  1. Plantaardig eten & drinken
  2. Cool Food Pledge 
 3. Zero Waste. Afval is een groot deel van de uitstoot, omdat ISS ook (gedeeltelijk) verantwoordelijk is voor het afval bij klanten. Daarom werkt ISS samen met klanten en partners om meer verantwoord in te kopen, beter afval te scheiden en bewustwording van de grote hoeveelheden afval te verhogen.
  1. Plastic Pact
  2. Eerste plasticvrij bedrijfsrestaurant in Nederland
  3. Koffiebekers Pact
  4. Reusables

Alle interventies worden ondersteund met een doorlopend programma om het bewustzijn van impact op klimaat te verhogen.

People

Onze initiatieven richting de mensen binnen en buiten onze organisatie.

HSEQ Beleidsverklaring

De HSEQ beleidsverklaring is het uitgangspunt van ons HSEQ-managementsysteem.

Preview van de HSEQ beleidsverklaring van ISS

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij kennis nemen van het HSEQ-beleid en hun verantwoordelijkheid nemen voor de planning en uitvoering van de activiteiten die de risico’s verkleinen, de kansen optimaliseren en de milieugevolgen terugdringen of wegnemen.

Ronald McDonald Huis Utrecht

Logo Ronald McDonald Huis Utrecht

ISS Facility Services steunt het Ronald McDonald Huis in Utrecht door deel te nemen aan Business Breakfast Club Utrecht en daaruit voorkomende acties. In Ronald McDonald Huis Utrecht logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis of het Prinses Máxima Centrum. Hier zijn ze dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed. Om een verhaaltje voor te lezen. Om een nachtzoen te geven. Of voor het moment dat elke seconde telt.

Zelfverklaring ISS

ISS is aangesloten bij de OSB en voldoet aan de eisen van het OSB-Keurmerk. Dit keurmerk helpt ISS zich te profileren bij opdrachtgevers als vakkundig bedrijf, dat netjes omgaat met onder andere dienstverlening, personeel en administratie. De risico’s voor ketenaansprakelijkheid worden hierdoor tot een minimum beperkt (zoals, werken met mensen die hier mogen werken). Als OSB-lid wordt ISS jaarlijks door een onafhankelijke instelling gecontroleerd. Het OSB-Keurmerk bestaat uit:

NEN 4400-1 (SNA-norm)

Keurmerk van de Stichting Normering Arbeid om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf leggen verantwoording af over de toepassing van de Code. Dit gebeurt één keer per jaar in een zelfverklaring. Lees de 'Code Verantwoordelijk Marktgedrag'.

Specifieke eisen voor schoonmaakbranche

Eisen over bijvoorbeeld communicatie tussen ISS en de opdrachtgever, het meten van kwaliteit van schoonmaakonderhoud, het beschikken over de juiste verzekeringen, het juist toepassen van de cao.