Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Verantwoordelijkheid

ISS C02-prestatieladder

ISS gaat voor de CO2 prestatieladder

ISS neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu door de CO2 prestatieladder niveau 3 te behalen. We gaan minder CO2 oftewel broeikasgas uitstoot. Hiermee dragen we bij aan een minder snelle opwarming van de aarde en leefbaarheid. Op dit moment stoten we 4320 ton CO2 per jaar uit.

Eind 2021 willen we met z’n allen minimaal 216 ton CO2 besparen, wat neerkomt op 5%.

ISS gaat in 2018 actief kijken naar gewenste en mogelijke aanpassingen op basis van klantwensen en milieudoelstellingen. Zo wordt o.a. de auto-keuzelijst en -beleid heroverwogen, gaan we met onze verhuurders in gesprek om de levering van groene stroom mogelijk te maken en gaan zelf zuinig met energie om.

Graag willen we je vragen aan het behoud van onze aarde mee te werken door op het volgende te letten:

 • Zet apparaten uit als je deze niet gebruikt. Als ze standby staan, gebruiken ze ook energie.
 • Doe het licht uit als je een ruimte verlaat.
 • Pas het “nieuwe rijden” toe. Dat betekent dat je bij 2000 toeren doorschakelt naar een hogere versnelling. Laat de auto uitrollen richting stoplicht en zorg voor de juiste bandendruk.
 • We vragen je om bij elke tankbeurt de juiste kilometerstanden in te voeren. Dit doen we niet ter controle van de bestuurders, maar om meer inzicht te krijgen in het gemiddelde verbruik.

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen! Stuur een e-mail naar HSEQ Helpdsek of gebruik de HSE-app.

ISS CO2-prestatieladder

Energiebeleid

Beleidsverklaring Health, Safety, Environment & Quality

De visie van ISS is: wij worden de beste serviceorganisatie van Nederland.

Onze visie noemen wij ‘100’: 1: Wij streven ernaar nummer 1 te zijn in onze branche en erkend te worden als marktleider als het gaat om prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. 0: Wij werken met 0 dodelijke ongevallen 0: Wij werken met 0 ernstige ongevallen en verwondingen.

Het HSEQ-beleid van ISS Facility Services is:

 • een systematische aanpak van het HSEQ-management om naleving van de wet- en regelgeving en eisen van opdrachtgevers te waarborgen;
 • het meten, beoordelen en rapporteren van HSEQ-prestaties en het stellen van verbeterdoelen om continu te verbeteren;
 • het beheersen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s en milieuaspecten door controles;
 • het proactief identificeren en verminderen van kwaliteitsrisico’s in al onze activiteiten op alle niveaus van de organisatie;
 • het onderzoeken van incidenten om oorzaken vast te stellen en passende corrigerende maatregelen te nemen;
 • het verminderen van de milieugevolgen en klimaatimpact van onze activiteiten door het bevorderen van duurzame processen en producten, inclusief de bewustmaking van het belang en de waarde van zuinig energieverbruik en duurzaamheid;
 • het behouden van natuurlijke hulpbronnen door het zorgvuldig beheren van onze eigen activiteiten;
 • het bevorderen van een energie-efficiënte werkwijze en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen bij onze activiteiten;
 • het realiseren van een HSEQ-prestatieniveau dat voldoet aan de wensen van onze opdrachtgevers;
 • het optimaliseren van de bedrijfsprestaties zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid, kwaliteit of naleving van wet- en regelgeving;
 • de eis dat onze leveranciers en hun onderaannemers hun HSEQ-beleid in lijn brengen met het ISS HSEQ-beleid;
 • het meewegen van de HSEQ-prestaties bij beoordelingen en beloningen van medewerkers.

Het Handboek HSEQ:

 • is het kader waarbinnen ISS Nederland effectief HSEQ-beheer ontwikkelt, ter ondersteuning van het beleid en de visie en;
 • heeft betrekking op alle activiteiten waarbij diensten worden verleend onder toezicht, inclusief de activiteiten van externe leveranciers die onder ons toezicht worden uitgevoerd.

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij kennis nemen van het HSEQ-beleid en hun verantwoordelijkheid nemen voor de planning en uitvoering van de activiteiten die de risico’s verkleinen, de kansen optimaliseren en de milieugevolgen terugdringen of wegnemen.

Identificatie grootste verbruikers

De 80% grootste emissiestromen in 2017 van ISS zijn:

 • Brandstofverbruik wagenpark
 • Zakelijke kilometers
 • Gas- en elektraverbruik
 • Vliegreizen

Identificatie grootste verbruikers

Hoofddoelstelling

ISS heeft als doel gesteld om in de komende drie jaar, gemeten vanaf het referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren.

Scope 1 en 2 doelstellingen ISS
ISS wil in 2021 ten opzichte van 2017 5% minder CO2 uitstoten

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet. om de voortgang in CO2-reductie te monitoren.

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:

 • Scope 1: 3% reductie in 2021 ten opzichte van 2017
 • Scope 2: 2% reductie in 2021 ten opzichte van 2017

Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik wagenpark

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de bedrijfsauto’s. Dit is ingeschat op ongeveer 7% reductie in de komende drie jaar. Deze reductie is gerelateerd aan het totaal aantal gereden kilometers.

Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik bedrijfsmiddelen

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de machines en het materieel. Dit is voorlopig ingeschat op 0% reductie in de komende drie jaar. Deze reductie is gerelateerd aan het verbruikte aantal liters / kWh ten opzichte van het totaalaantal draaiuren. Procurement oriënteert zich op dit moment op energie-labels van schoonmaakapparatuur.

Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik kantoren

Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn maatregelen geïnventariseerd die op ISS van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een verlaging van het verbruik van 10% in de komende drie jaar. Om dit te kunnen monitoren wordt de voortgang gekoppeld aan het aantal graaddagen.

Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik kantoren

Om het elektraverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn maatregelen geïnventariseerd die op ISS van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een verlaging van het verbruik van 33% in de komende drie jaar. Om dit te kunnen monitoren wordt de voortgang gekoppeld aan het aantal graaddagen.

Scope 2 | Subdoelstelling zakelijk (vlieg)verkeer

Om het aantal afgelegde kilometers met privéauto’s en het vliegverkeer terug te dringen is bekeken welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren. Dit heeft tot de doelstelling geleid de komende drie jaar de CO2-uitstoot met 3% te reduceren.

Maatregelen reductieplan

In onderstaande tabel worden de maatregelen van het huidig reductieplan weergegeven.

Maatregel

Planning

Overstappen naar groene stroom 1 kantoor

2018

Het nieuwe rijden trainen

2019

Autokeuzelijst samenstellen

2018

Zuiniger auto’s management aanbieden

2019

Besparingsposters communiceren

Q4 2018

Zakelijke kilometers onderzoeken

2018

Gasverbruik onderzoeken

2018

Elektraverbruik onderzoeken

2018

Schermen voor Skypeverbindingen onderzoeken

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende maatregelen zijn reeds uitgevoerd in de afgelopen jaren:

Maatregel

Planning

3 regiokantoren gesloten

2017

Benzineauto’s tanken excellium

2015

Propulsion voor effectieve rittenplanning ingezet

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzame Leverancier

Door ISS wordt deelgenomen aan het initiatief Duurzame Leverancier. Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit middels vier jaarlijkse ochtendprogramma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten. Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijks budget voor het initiatief Duurzame Leverancier aan. Om deze deelname te bewijzen worden verslagen van de bijeenkomsten aan de 'Duurzame Leverancier' bewaard.

Budget

Omschrijving

Eenheid

Budget

Inzet medewerkers

16 uur (€ 100,- per uur)

€ 1.600,-

Contributie

Jaarlijks

€ 75,-

Totaal

Jaarlijks

€ 1.675,-

Dag-schoonmaak

ISS promoot dag-schoonmaak, waardoor op verlichting en verwarming van gebouwen van opdrachtgevers bespaard kan worden. Hierdoor dragen we bij aan een verminderde CO2-uitstoot.

Inzet microvezeltechniek

Door voor microvezeltechniek te kiezen i.p.v. traditionele schoonmaaktechniek wordt veel warm water en bijbehorende CO2- uitstoot bespaard. ISS was marktleider bij de introductie van het toenmalig genoemde Q3E programma. Intussen heet dit verder ontwikkelde programma Cleaning Excellence, dat zich kenmerkt door uiterst efficiënte planning en uitvoering en gebaseerd is op Lean uitgangspunten.