Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Verantwoordelijkheid

One Planet Facilities

 >> English version

One Planet Facilities staat voor de ontwikkeling van duurzame faciliteiten en facilitaire dienstverlening in duurzame gebouwen. Het is het label waaronder ISS Facility Services concrete antwoorden ontwikkelt op de vraag: wat betekent duurzaamheid bij het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van gebouwen en het faciliteren van hun gebruikers?

ISS en duurzaamheid
'Duurzaamheid' is het centrale punt in het beleid van ISS Facility Services op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: duurzaamheid bij het totstandkomen, onderhouden en beheren van gebouwen en het faciliteren van hun gebruikers. In navolging van de VN-commissie Our Common Future (de Commissie Brundtland) vatten wij duurzaam werken op als een manier van opereren, waarbij we in onze behoeften willen voorzien zonder roofbouw te plegen op het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien. Dat heeft alles te maken met de steeds nijpender wordende gevolgen van de manier waarop wij onze planeet exploiteren. Een en ander heeft niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering van ISS, maar ook voor het dienstenpakket van het bedrijf.

ISS in de keten
Met zijn kernactiviteit van facilitair dienstverlener, speelt ISS een belangrijke rol in de voortbrengingsketen van het tot stand brengen, onderhouden en beheren van gebouwen en het faciliteren van hun gebruikers. Duurzaamheid op deze manier opgevat, vergt een benadering waarbij de totale levensduur van gebouwen in de beschouwing wordt meegenomen.

Het probleem van de verkokering
Toepassing van de Brundtland-definitie op de ontwikkeling van gebouwen leidt er onontkoombaar toe dat bij het ontwerp en de ontwikkeling van gebouwen alle levensduurfasen in de beschouwing worden meegenomen, van initiatief tot en met sloop. Dat proces is te beschouwen als een keten, waarbij een groot aantal partijen een rol speelt. Helaas bestaat die keten van oudsher uit zeer verkokerde schakels. Van onderlinge samenwerking is in traditionele ontwikkelingsprocessen nauwelijks sprake, evenmin als van een integrale benadering waarbij de totale levensduur centraal staat.

Het probleem is niet alleen van culturele aard. Er zijn ook institutionele belemmeringen die een integrale en duurzame benadering in de weg staan. Wet- en regelgeving maken het mogelijk dat investeerders in gebouwen rendementen maken met laagwaardige gebouwen die de samenleving opzadelen met forse restproblemen. Het gevolg is onder meer een grootschalige leegstand van kantoorruimten. Twintig procent van het areaal aan bedrijventerreinen is ernstig verloederd. Kortom, aanleiding genoeg voor een omwenteling. Gelukkig dienen de eerste tekenen daarvan zich aan.

One Planet Facilities
In Nederland kennen we sinds de eerste jaren van deze eeuw PPS-aanbestedingen met een zogenaamde DBFMO-benadering (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) in de utiliteitsbouw. Ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie worden in een contract ondergebracht. Belangrijk daarbij is dat zo een levensduurbenadering wordt gestimuleerd. Ofschoon niet voldoende is zo'n levensduurbenadering een zeer belangrijke voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling conform One Planet Facilities. Het is te verwachten dat levensduurbenaderingen steeds meer ingang zullen vinden. En dat betekent weer dat de facilitaire invalshoek steeds vaker van meet af aan in het ontwikkelingsproces zal worden meegenomen.

Neem voor meer informatie contact op met Nico Lemmens