Selecteer regio  
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
ISS wereldwijd

ISS opereert in meer dan 50 landen. Staat uw land niet in de lijst, ga dan naar de 'group website'.

Contact
Carrière

ISS Gedragsregels

De ISS gedragsregels bevatten en verduidelijken belangrijke principes die van toepassing zijn op alle ISS activiteiten. De regels dienen als leidraad voor het gedrag van alle ISS medewerkers. De gedragsregels zijn opgesteld op basis van de normen en waarden die ISS nastreeft.

De gedragsregels vormen een aanvulling op de bestaande ISS beleidslijnen, -regels en -richtlijnen en maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. ISS verwacht van haar medewerkers dat zij zorg dragen over de tot hen beschikbaar gestelde middelen en eigendommen van klanten. Daarbij moeten tevens de geldende regels en gebruiken in acht genomen worden.

De ISS Gedragsregels heeft de volgende onderdelen:

 • Medewerkers dienen zich te houden aan de wet.
 • ISS verwacht van haar medewerkers dat zij zich gedragen naar de normen en waarden (core values) van ISS: eerlijkheid, ondernemerschap, verantwoordelijkheid en kwaliteit.
 • Waar er geen wetgeving of regels zijn voor persoonlijk gedrag, dient elke medewerker blijk te geven van gezond verstand en behoedzaamheid.
 • Medewerkers moeten activiteiten vermijden die strijdig zijn met de belangen van ISS en zijn verplicht een potentieel belangenconflict te melden aan zijn/ haar leidinggevende.
 • In geval van twijfel dient de medewerker een leidinggevende of een ander verantwoordelijke staffunctionaris te raadplegen.
 • Klanten, collega's en andere zakenpartners dienen respectvol en eerlijk behandeld te worden.
 • Discriminatie, intimidatie, pesterijen en overig ongewenst gedrag, inclusief seksueel gerichte uitingen die door de medewerker als ongewenst worden ervaren, zijn onacceptabel bij ISS.
 • ISS eist van haar medewerkers dat zij hun werk doen zonder onder invloed te zijn van alcohol of drugs.
 • ISS is tegen elke vorm van corruptie en omkoperij en is verplicht deze praktijken te bestrijden.
 • ISS concurreert op een eerlijke manier en uitsluitend op basis van de waarde van haar diensten.
 • Alle vormen van persoonlijke betalingen, smeergelden of omkoping tussen ISS en haar klanten, leveranciers of ambtenaren zijn ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan geschenken, in elke vorm dan ook, van zakelijke partners aan te nemen, waarvan de waarde € 20,- overstijgt. Indien de waarde wel boven de € 20,- ligt, dient het geschenk en/of gunst te worden geretourneerd of dient toestemming verkregen te worden van de regiodirecteur of directie om deze in ontvangst te nemen.
 • Bij ISS staat de naleving van alle toepasselijke concurrentieregels en -richtlijnen centraal bij het zakendoen.
 • ISS maakt geen afspraken met concurrenten over prijzen, het toekennen van diensten, offertes of marktverdeling.
 • ISS doet niet mee aan het manipuleren van aanbestedingsprocedures of het uitwisselen van informatie over offertes met concurrenten.
 • Medewerkers van ISS bespreken geen concurrentiekwesties (zoals prijzen, kortingen, bonussen en verkoopvoorwaarden) met concurrenten of derden.
 • ISS moet zich ervan verzekeren dat haar leveranciers vertrouwd zijn met de ISS Gedragsregels voor toeleveranciers (“ISS Supplier Code of Conduct”) en dat haar klanten en andere zakenpartners vertrouwd zijn met de ISS Gedragsregels (“ISS Code of Conduct”).
 • ISS levert haar diensten in overeenstemming met alle overeengekomen kwaliteits-, gezondheids-, veiligheid- en milieunormen op locaties van klanten.
 • De privacy van de klant wordt gerespecteerd en alle relevante gegevens worden beschermd.
 • Klachten worden effectief behandeld en worden beschouwd als een waardevolle bijdrage tot het constant waarborgen van hoge serviceniveaus.
 • ISS zorgt voor goede arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers, waaronder hoge gezondheids- en veiligheidsnormen.
 • ISS tolereert geen enkele vorm van discriminatie tegen medewerkers op het vlak van arbeid, tewerkstelling en beroepsopleiding; alle medewerkers hebben recht op eerlijke en gelijke behandeling.
 • ISS respecteert de vrijheid van vereniging en vergadering en het recht op collectieve onderhandeling; alle medewerkers hebben het recht om toe te treden tot vakbonden of ze op te richten.
 • ISS maakt geen gebruik van gedwongen of verplichte tewerkstelling.
 • In overeenstemming met de internationale overeenkomsten, stelt ISS geen kinderen te werk.
 • ISS voorziet in gepaste beloning die – minimaal – overeenstemt met de CAO en/of het geldende minimum-loon.
 • ISS ondersteunt de invoering en handhaving van minimumlonen.
 • Medewerkers krijgen opleidingskansen die aansluiten bij de functie die ze uitoefenen.
 • ISS respecteert de privacy van de medewerkers en beschermt toepasselijke gegevens.
 • ISS is lid van de ‘United Nations Global Compact’ en houdt zich aan de tien grondbeginselen van dat verdrag (www.unglobalcompact.org).
 • ISS respecteert, ondersteunt en promoot de rechten van de mens zoals opgenomen in de Verklaring van de mensenrechten van de Verenigde Naties en de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.
 • ISS werkt in overeenstemming met de principes van goed ondernemingsbestuur (‘Corporate Governance’).
 • ISS verbindt er zich toe om de schadelijke effecten van haar activiteiten op het milieu voortdurend te verminderen.
 • ISS handelt op een maatschappelijk verantwoorde wijze in alle maatschappijen waar ze actief is.
 • De betrokkenheid van ISS op sociaal-, ethisch- en milieugebied dient te blijken uit alle omgang met klanten, medewerkers, leveranciers en andere betrokken partijen.
 • De medewerkers is verplicht ter beschikking gestelde ICT middelen (hard en software) te behandelen als een goed huisvader/-moeder. Verwijtbare schade zal persoonlijk worden verhaald.
 • Een ter beschikking gestelde computer is bedoeld voor zakelijk gebruik.
 • Het kopiëren (downloaden) van programma’s en gegevens van internet is alleen toegestaan in verband met de uitoefening van de functie, na uitdrukkelijke toestemming van de leidinggevende en mits ISS daartoe gerechtigd is. Neem in geval van twijfel contact op met de afdeling ICT.
 • Het is niet toegestaan ‘sites’ te bezoeken die naar algemeen geldende maatschappelijke normen politiek, ethisch of moreel beladen zijn (dus o.a. geen seks, racisme, politiek of religieus extremisme, etc.).
 • Internet is een wereldwijd voor iedereen toegankelijk communicatiekanaal. Verstuur geen vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie via e-mail.
 • Inlogcodes dienen strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden.

Verantwoordelijkheid

Bij ISS vinden we Corporate Responsibility niet alleen essentieel, maar voor ons is het de juiste aanpak van onze bedrijfsvoering.
Bekijk onze 'verantwoordelijkheid' pagina hier

Gedragsregels

Bekijk de ISS gedragsregels voor medewerkers hier